Erityispätevyysjärjestelmä

Bioanalyytikon/laboratoriohoitajan erityispätevyysjärjestelmä on Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n yhteistyössä Tehyn kanssa ylläpitämä järjestelmä. Bioanalyytikkoliiton vastuulla on erityispätevyysjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, siihen liittyvä ammatillinen edunvalvonta sekä järjestelmästä tiedottaminen jäsenille. Tehy seuraa yhteistyöjärjestöjen erityispätevyysjärjestelmien toimivuutta, osallistuu niiden kehittämiseen, hankkii niille yhteiskunnallista arvotusta ja vastaa rekisterin ylläpidosta sekä erityispätevyyden hankkineiden taloudellisesta edunvalvonnasta.
 

Järjestelmän tavoitteena on tukea yksittäisen bioanalyytikon/laboratoriohoitajan ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon myös työssä hankitun kokemuksen ja osaamisen. Urakehityksellä tarkoitetaan tässä paitsi hierarkiassa ylenemistä myös horisontaalista osaamisen laajentamista ja syventämistä.


Järjestelmän tarkoitus on luoda jäsenille mahdollisuuksia oma-aloitteisesti syventää ja/tai laajentaa kliinisen laboratoriotyön osaamistaan oman kiinnostuksensa ja työelämän tarpeiden suunnassa. Sen tarkoituksena on ohjata ammattikunnan jäseniä hankkimaan osaamista, jota tulevaisuuden palvelujärjestelmissä tarvitaan ja helpottaa erityispätevyyden omaavien verkottumista ja kokemusten vaihtoa. Samalla järjestelmä täydentää ja ohjaa koulutusorganisaatioiden koulutustarjontaa.
 

Todistuksen erityispätevyydestä voi hakea seuraavilta alueilta:

1) preanalytiikka ja asiakaspalvelu

2) vierianalytiikka

3) bioanalytiikka, jonka tarkempi alue täsmentyy hakuportfolion perusteella. (esim. kliinisen bakteriologian bioanalytiikka, kliinisen virologian bioanalytiikka, automaatiolaboratorion bioanalytiikka jne.)

 

Erityspätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on päivitettävä. Arvioinnissa

hyödynnetään hakijan alkuperäisessä hakemuksessa esittämää suunnitelmaa erityispätevyyden ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Erityspätevyyden päivittäminen edellyttää näytöt kaikilta kolmelta alueelta (koulutus, työkokemus ja muu toiminta).
 

 

Johtamisen erityispätevyys - Johtamisosaaminen näkyväksi

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat laatineet yhdessä johtamisen erityispätevyysjärjestelmän. Johtamisen erityispätevyyden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista. Erityispätevyyden tunnustuksen saanut henkilö voi hyödyntää sitä oman urakehityksensä suunnitteluun, työtehtävien vaativuuden läpinäkyvyyden osoittamiseen ja positiivisen palkkakehityksen perusteeksi.

Johtamisen erityispätevyyden haku on kaksivaiheinen vuonna 2020-2021.

Ensimmäinen vaihe

Hakuaika oli 15.10.2020–31.1.2021.

Tutustu ennen hakemuksen laatimista julkaisuun Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä. Siinä määritellään mm. arviointikriteerit johtamisen erityispätevyyden myöntämiselle. Hakijan tulee olla oman ammatillisen liiton jäsen. Valmistele hakua yhdessä esimiehesi kanssa, jotta hänkin on tietoinen hakuprosessistasi.

Toinen vaihe

Käsittelymaksu, tarkemmat ohjeet ennen arviointityötä

Erillinen portfoliolomake lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse niille hakijoille, jotka täyttävät johtamisen erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit. Kuvaa ja arvioi portfoliolomakkeessa omaa johtamisosaamistasi ohjeistuksen mukaisesti, määräaikaan mennessä. On suositeltavaa aloittaa johtamisosaamisen kuvaaminen kuitenkin jo hyvissä ajoin ennen toisen vaiheen käynnistymistä julkaisun sivujen 12-13 ohjeiden mukaisesti. Johtamisosaaminen arvioidaan, kun käsittelymaksu on suoritettu.

Käsittelymaksun suuruus: 
Oman ammatillisen liiton jäsen: 200 euroa
Oman ammatillisen liiton ja Tehyn jäsen: 120 euroa

Portfoliolomake liitteineen arvioidaan Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen (oma ammatillinen liitto) yhteisessä arviointineuvoston kokouksessa. Arviointineuvosto on Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen nimeämä johtamisen asiantuntijaryhmä. Hakemuksen arviointityö kestää keskimäärin 1–2 kuukautta. Jos hakemus ei täytä kaikkia kriteerejä, hakija saa kirjallisen palautteen kehittämisehdotuksineen.

Tieto ja todistus johtamisen erityispätevyyden myöntämisestä lähetetään hakijalle henkilökohtaisesti. Hänen suostumuksellaan tieto lähetetään myös esimiehelle. Johtamisen erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan päivittää.