Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään joka vuosi marraskuun loppuun mennessä. Liiton hallitus määrää liittokokouksen tarkemman ajan ja paikan.

Liittokokousedeustajien määrä jakautuu siten, että alueyhdistykset, joiden jäsenmäärä on alle 200, saavat 2 edustajaa, alle 600 jäsentä 3 edustajaa ja yli 600 jäsentä 4 edustajaa. Jäsenmäärän tarkasteluajakohta on edellisen kalenterivuoden viimeinen päivä. Edustajille jaetaan 1 ääni / alkavaa 100 jäsentä kohti. Äänet edustajat voivat jakaa haluamallaan tavalla. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. Liiton hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen ei saa toimia minkään jäsenyhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Hänellä on kuitenkin kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Liittokokous 18.11.2018

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry
Finlands Bioanalytikerförbund rf

Sääntömääräinen liittokokous

aika: 18.11.2018 klo 10. Ilmoittautuminen alkaa klo 9.

paikka: Helsinki, Järjestötalo 1, Toini Nousiainen -sali 1P krs., Asemamiehenkatu 4A, 00520 Helsinki

Osallistuminen liittokokoukseen (liiton säännöt 11 §):

  • liittokokousedustajien määrä jakautuu siten, että alueyhdistykset, joiden jäsenmäärä on alle 200, saavat kaksi (2)edustajaa, alle 600 jäsentä kolme (3) edustajaa ja yli 600 jäsentä neljä (4) edustajaa.
  • Jäsenmäärän tarkasteluajankohta on edellisen kalenterivuoden viimeinen päivä.
  • edustajille jaetaan 1 ääni alkavaa 100 jäsentä kohti. Äänet edustajat voivat jakaa haluamallaan tavalla
  • kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa, mutta ei äänioikeutta. Liiton hallituksen varsinainen jäsen ei saa toimia minkään jäsenyhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Hänellä on kuitenkin kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
  • kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 12 § mainitut asiat, strategia vuosille 2019 - 2021 sekä liiton sääntömuutokset

 

Helsingissä 1.9.2018

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, Finlands Bioanalytikerförbund rf

Liiton hallitus

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

 

Bioanalyytikkoliiton hallitus vuosille 2019 - 2020

Liittokokouksessa 18.11.2018 valitaan vuosille 2019 - 2020 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallitukseen 7 varsinaista jäsenta ja 4 varajäsentä.

Tänä vuonna on saanut ilmoittaa liitolle ennakkoon halukkuutensa asettautua ehdolle hallitukseen. Ehdokkaiden esittelytekstejä julkaistaan 1.marraskuuta alkaen liiton kotisivuilla ja Facebookin sivulla.

Mikäli olet kiinnostunut liiton hallitustoiminnasta, niin ota yhteyttä omaan alueyhdistyksen hallitukseen!

Tervetuloa aktiiviset jäsenet mukaan vaikuttamaan sekä kehittämään alaa ja liiton toimintaa!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

 

Vaalijärjestys

1 § VAALITAPA

Tätä vaalijärjestystä käytetään liiton kokouksissa valittaessa sääntöjen 12 §:n mukaisesti liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit käydään ennen hallituksen vaalia. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan eri vaaleissa.

Myös liiton muissa vaaleissa voidaan tätä vaalijärjestystä käyttää soveltuvin osin.

2 § ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeutettuja ovat Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n, Finlands Bioanalytikerförbund rf:n jäsenyhdistysten valtakirjoilla todetut viralliset liittokokousedustajat.

Kunkin alueyhdistyksen edustajalla on yhteensä 1 ääni / alkavaa 100 jäsentä kohtaan.

Alueyhdistyksen edustajien tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, kuinka yhdistyksen edustajien äänet jakautuvat ehdokkaiden kesken.

3 § VAALIKELPOISUUS

Vaalikelpoinen (eli oikeutettu asettumaan ehdokkaaksi) on Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, Finlands Bioanalytikerförbund rf:n jäsenyhdistyksen jäsen, joka on suorittanut hänelle määrätyn jäsenmaksun.

4 § VAALIELIMET

Liittohallitus nimeää viimeistään kuukautta ennen vaalia vaalilautakunnan puheen­johtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolme (3) muuta jäsentä vaalilautakuntaan. Vaalilautakunta voi kutsua itselleen sihteerin. Liiton kokous voi täydentää vaali­lautakuntaa.

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä on läsnä.

5 § EHDOKASLISTAT

Ehdokkaita voivat asettaa liiton kokouksessa läsnä olevat kokousedustajat. Kukin kokousedustaja voi asettaa vain yhden ehdokkaan kussakin vaalissa. Ehdokas­listan allekirjoittaa ehdokkaan asettaja. Ehdokaslistassa on ilmettävä vakuutus ehdokkaan suostumuksesta. Siinä on mainittava nimi, virka tai toimi, henkilötunnus ja osoite sekä puhelinnumero.

Ehdokaslistat tulee toimittaa vaalilautakunnalle tuntia ennen kokouksen alkua ja tunti kokouksen alkamisen jälkeen välisenä aikana vaalilautakunnan määräämään paikkaan.

6 § VAALIN VALMISTELUT

Vaalilautakunta tarkistaa välittömästi ehdokaslistojen jättämisajan kuluttua umpeen sille jätetyt ehdokaslistat ja hyväksyy ehdokasluetteloon otettavaksi ne ehdokaslistat, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja jätetty määräaikana vaalilautakunnalle.

Vaalilautakunnalla on oikeus pyytää oikaisua niissä virheissä, jotka eivät muuta ehdokkaiden asettelua.

7 § EHDOKASLUETTELON LAATIMINEN

Vaalilautakunta laatii ehdokasluettelon siten, että järjestää ehdokaslistojen ehdokkaat aakkosjärjestykseen sukunimen perusteella ja sen jälkeen numeroi ehdokaslistat siten, että aakkosissa ensimmäisenä oleva ehdokaslista saa numeron 2, toinen 3 jne.

8 § VAALITOIMITUS

Ehdokasluettelo on asetettava nähtäväksi sinne, missä kokouksen osanottajille on osoitettu paikka äänestysmerkinnän tekemiseksi äänestyslippuun.

Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että valitsija voi säilyttää vaalisalaisuuden.

Äänestyksen aikana on vähintään kahden vaalilautakunnan jäsenen oltava paikalla.

Äänestyksen alkaessa on vaalilautakunnan yhdessä ensimmäisen äänestäjän kanssa todettava, että vaaliuurna on tyhjä.

Kokousedustajan äänioikeus tarkistetaan ennen äänestystä.

Vaalilautakunnan on tarkoin pidettävä huolta etteivät muut kuin äänestykseen oikeutetut osallistu äänestykseen.

9 § ÄÄNESTYSLIPPU

Äänestyslippuun on merkittävä siinä olevan ympyrän sisäpuolelle sen ehdokkaan numero, jota äänestetään.

Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.

Täytetty äänestyslippu on vietävä kokoon taitettuna vaalilautakunnalle leimausta varten, jonka jälkeen äänestäjän on pantava äänestyslippu vaaliuurnaan. Tällöin katsotaan kokousedustajan käyttäneen äänioikeuttaan.                                        

10 § ÄÄNTEN LASKEMINEN JA VAALIEN TULOSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Vaalilautakunta tarkistaa äänestysliput ja suorittaa ääntenlaskennan kokouksen aikana.

Äänestyslippu on mitätön:

1 Jos ehdokaslistan numero on merkitty siten, että siitä ei selvästi ilmene, mitä ehdokaslistaa se tarkoittaa.

2 Jos äänestyslipun luvussa on merkitsemällä osoitettu useampia kuin yksi ehdokas.

3 Jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnan toimittamaa äänestyslippua.

4 Jos äänestyslippu on leimaamaton.

5 Jos äänestyslippuun on kirjoitettu muuta kuin ehdokkaan numero tai siihen on tehty muunlainen asiaankuulumaton merkintä.

Ääniä laskettaessa saman ehdokaslistan hyväksi annetut äänet lasketaan yhteen. 

Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten äänimääriensä suuruuden mukaan. Valituksi todetaan suurimman äänimäärän saaneesta lähtien niin monta kuin vaalissa on valittavia.

Jos ehdokkaita puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajiksi on enemmän kuin kaksi, suoritetaan kaksivaiheinen vaali. Ensimmäisessä äänestyksessä mukana ovat kaikki ehdokkaat. Jos joku ehdokkaista saa yli puolet äänistä, vaali päättyy ja eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Jos ehdokkaista kukaan ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan toinen äänestys. Siinä mukana ovat kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Milloin ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret tai vaalia ei suoriteta, ratkaistaan järjestys arpomalla.

11 § VARAJÄSENTEN JÄRJESTYS  HALLITUKSEN KOKOUKSESSA

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Varajäsenten keskinäinen  järjestys määräytyy ehdokkaiden saamien äänimäärien mukaan tai kokouksessa  suoritetun arvonnan mukaan. Arvonta suoritetaan, mikäli vaalia ei tarvitse järjestää. 

Jos hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Ensimmäiseksi kutsutaan liittokokouksessa määräytyneen järjestyksen perusteella ensimmäisellä sijalla oleva, sen jälkeen toinen jne.                                          

Jos joku valituista jäsenistä menettää vaalikelpoisuutensa, hänen tilalleen kutsutaan seuraavaksi suurimman äänimäärän saanut ehdokas.

12§ ÄÄNTENLASKENTAPÖYTÄKIRJA

Ääntenlaskennasta tehdään pöytäkirja, jossa on mainittava valituksi tulleet henkilöt. Pöytäkirjaan on liitettävä kaikki vaalien tulosta laskettaessa syntyneet laskelmat. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki vaalilautakunnan jäsenet. Pöytäkirja luovutetaan kokouksen puheenjohtajalle.

Kaikki vaalia koskevat asiakirjat sijoitetaan Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, Finlands Bioanalytikerförbund rf:n arkistoon ja äänestysliput säilytetään valitusajan verran.